Навчальна практика

Код модуля: 
ТТЕС_6015_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин – 45, самостійна робота - 45 год.
Лектори: 
 • Івасик Ярослав Федорович – к.т.н., доцент кафедри ТТЕС;
 • Тимофєєв Ігор Леонідович – к.т.н., доцент кафедри ТТЕС;
 • Лашковська Н.М,
 • Заяць М.Ф.
Результати навчання: 
У результаті проходження студент повинен уміти: застосовувати набуті навички до виконання практичних завдань.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Тепломасообмін. Технічна термодинаміка. Помпи, вентилятори, компресори. Теплові та атомні електростанції та установки. Турбіни теплових та атомних електростанцій. Паливо, топки та котельні установки ТЕС.
 • кореквізити: Виконання бакалаврської роботи
Зміст навчального модуля: 
Теплові та та атомні електростанції, об’єкти теплоенергетики
Рекомендована література: 
 1. В.Я. Рыжкин. Тепловые электрические станции. Энергоатомиздат, М., 1987.
 2. Й.С. Мисак, Я.Ф. Івасик, П.О. Гут, Н.М. Лашковська. Об’єкти теплових електричних станцій. Режими роботи та експлуатації. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2007. — 256 с.
 3. В.Я. Гиршфильд, Морозов Г.Н. Тепловые электрические станции. Энергоиздат. М., 1982.
 4. П.І. Янко, Й.С. Мисак. Режими експлуатації енергетичних котлів. — Львів: Українські технології, 2004, — 272 с.
 5. Паровые и газовые турбины. Под ред. М.А. Костюка, В.В. Фролова, — М.: Электроатомиздат, 1985, — 352 с.
 6. Е.И. Бененсон, Л.С. Йоффе. Теплофикационные паровые турбины. — М.: Энергия, 1976.
 7. Коновалов С.В. Експлуатація котлів. Вінниця: ПП Балюк, 2007. — 216с.
 8. Івасик Я. Технології попередження забруднення довкілля. /Матеріали до курсу «Режими роботи ТЕС і АЕС»/. Львів, 1997. — 102с.
 9. Мисак Й.С., Гнатишин Я.М., Івасик Я.Ф. Паливні пристрої для спалювання низькосортнихз палив. — Львів — Львівська політехніка, — 2002. — 136с.
 10. Резников М.И., Липов О.М. Паровые котлы тепловых електростанций: учебник для вузов. — М.: Энергоиздат, 1981. — 240с.
 11. Ордатский А.А., Дашкиев О.Г., Перков В.Г. Парогенераторы сверхкритического давления: учебное пособие для вузов. — Киев: Вища школа, 1980. — 280с.
 12. Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. Котельные установки промышленных предприятий.-М.: Энергоатомиздат, 1988. — 528с.
Форми та методи навчання: 
форми: денна, заочна, екстернат; методи: самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
підсумковий контроль (100%, захист звітів)
Мова навчання: 
українська