Навчальна практика

Код модуля: 
РЕПС_6043_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2)
Лектори: 
ст. викл. Кузик Андрій Остапович
Результати навчання: 
У результаті проходження практики студент повинен:
  • навчитис яправильно оформляти звітну документацію;
  • сформувати практичні навички обробки експериментальних даних в середовищі МS Excel;
  • закріпити практичні навички роботи з системою керування базами даних МS Access.
  • ul>
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Інформатика та обчислювальна техніка
Зміст навчального модуля: 
Правила техніки безпеки та охорони праці при роботі у комп’ютерному класі. Виконання індивідуальних завдань: створення таблиць та побудова діаграм і графіків; статистична обробка даних і побудова гістограм; проектування, створення і наповнення таблиць для навчальної бази обліку успішності.
Рекомендована література: 
Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: видав. НУ«Львівська політехніка» , 2006. – 20 с.
Форми та методи навчання: 
робота в комп’ютерному класі під керівництвом відповідальної особи
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль: перевірка виконання індивідуального завдання.
  • Підсумковий контроль: диф. залік.
Мова навчання: 
українська