Навчальна практика

Код модуля: 
ІМПФ_6080_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальний обсяг — 108 год. (кредитів ЄКТС — 3 )
Лектори: 
старший викладач Швачко Сергій Григорович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: знати
  • принципи і засади організаційної структури бази практики, основні напрямки науково–дослідної діяльності і головні виробничі проблеми;
  • планування, організацію та технології методик матеріалознавчих і експертизних досліджень, як стандартних, так і новітніх, що застосовуються в лабораторіях бази практики.
уміти
  • застосувати набуті практичні знання для засвоєння професійно–орієнтованих технологічних та матеріалознавчих дисциплін;
  • проводити самостійну практичну діяльність з напрямку своєї майбутньої професії.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: загальна фізика, математичні дисципліни, професійно орієнтовані дисципліни ІІ та ІІІ курсів;
  • кореквізит: професійно орієнтовані дисципліни за VII і VIII семестри.
Зміст навчального модуля: 
Ознайомлення з фаховою діяльністю на виробництві або в науково–дослідних лабораторіях
Рекомендована література: 
Літературу (нормативні документи, описи, наочні посібники тощо), необхідну для виконання індивідуального завдання та програми практики в цілому, а також для оформлення звіту студент підбирає самостійно, в основному на базі практики
Форми та методи навчання: 
практична робота, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Потоковий контроль під час проходження практики.
  • Підсумковий контроль: звіт з практики (100 %, диференційований залік).
Мова навчання: 
українська