Науково-технічна термінологія

Код модуля: 
СКІД_6024_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, аудиторних — 64 год. (32 год. — лекції, 32 год — семінарські заняття), кредитів ESТС — 4.
Лектори: 
к. філол. н., доцент Комова Марія Василівна
Результати навчання: 
Формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань з українського термінознавства, необхідних для опрацювання та використання документної інформації, створення ділових документів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Діловодство,
 • Документознаство,
 • Документна лінгвістика.
Зміст навчального модуля: 
Історія формування та розвитку української наукової термінології. Теорія терміна. Склад і структурна організація української наукової термінології. Термінологічний словотвір. Теоретичні засади термінологічної лексикографії.
Рекомендована література: 
 1. Комова М. В. Документознавча термінологія: навч. посібник. — Львів, 2003. — 167 с.
 2. Комова М. В. Українська термінографія (1948-2002): бібліограф. покажчик. — Львів, 2003. — 110 с.
 3. Наконечна Г. В. Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення.- Л.: Кальварія, 1999.- 110 с.
 4. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г. П. Українське термінознавство. — Л.: Світ, 1944. — 216 с.
 5. Симоненко Л. О. Формування української біологічної термінології. — К.: Наук. думка, 1991. — 229 с.
 6. Склад і структура термінологічної лексики української мови. — К.: Наукова думка, 1984. — 194 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття-тренінги, активні та інтерактивні методи навчання
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів).
 • Контрольний захід (60 балів), екзамен (ПК + КЗ =100).
Мова навчання: 
українська