Науково-дослідна робота

Код модуля: 
СКІД_6040_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90, аудиторних — 48 (16 — лекцій, 32 — семінарських занять), кредитів ECTS — 3.
Лектори: 
к. і. н., старший викладач Морушко Олександр Олександрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • основні прийоми і методи збору, обробки і оформлення результатів наукового пошуку;
 • жанри та різновиди наукових документів, їх специфіку;
 • нормативні вимоги до оформлення та публікації основних видів наукових документів;
 • основні положення, пов’язані із принципами організації наукових досліджень, їх проведенням, аналітичною роботою із отриманими даними, застосуванням їх на практиці;
 • основні терміни і поняття, які застосовуються в науково-дослідній роботі;
 • обирати мету та методику досліджень;
 • представляти результати науково-дослідних робіт на публічних наукових заходах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Документознавство,
 • Ділова комунікація.
Зміст навчального модуля: 
 • Методологія наукових досліджень;
 • методи емпіричного і теоретичного дослідження;
 • основи методології науково-дослідної роботи;
 • основні види наукових публікацій;
 • методи опитування;
 • основні вимоги до оформлення науково-дослідної роботи.
Рекомендована література: 
 1. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень студентів: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2003 р.
 2. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. — 2-ге вид. перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2002. — 295 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів), усне опитування.
 • Контрольний захід (60 балів), екзамен (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська