Наукові дослідження у технології машинобудування

Код модуля: 
ТМБ_ХХХХ_С05
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість год. — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні год. — 80 (лекції — 48, практ. роб. — 32).
Лектори: 
д. т. н., професор Гурей Ігор Володимирович
Результати навчання: 
  • Застосовувати сучасні методи та прийоми наукових досліджень;
  • навички у розв’язанні задач, пов’язаних з дослідженням деталей машин та механізмів;
  • застосовувати математичні методи планування та проведення експериментів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
  • Математика
  • Теоретична механіка
  • Технологія машинобудування.
Супутні: Математичне моделювання в технології машинобудування.
Зміст навчального модуля: 
Наука, як система знань. Визначення і основні особливості наукових досліджень. Вибір напрямку наукового дослідження. Проведення теоретичних досліджень. Методи експериментальних досліджень. Обробка результатів експериментів. Побудова моделей технологічного процесу методами пасивного експерименту. Метод метаматичного планування експерименту. Основи інженерної творчості.
Рекомендована література: 
  1. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. Навч. посібник. — К.: Вища школа, 2004. — 208 с.
  2. Рыжов Э. В., Горленко О. А. Математические методы в технологических исследованиях. — К.: Наукова думка, 1990. — 184 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %), виконання практичних робіт.
  • Підсумковий контроль (70 %, іспит).
Мова навчання: 
українська