Насосні та повітродувні станції (Курсовий проект)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
 • к. т. н., доцент Босак М. П.,
 • к. т. н., доцент Орел В. І.,
 • к. т. н., доцент Вербовський О. В.,
 • асистент Піцишин Б. С.
Результати навчання: 
Набуття навиків проектування насосних та повітродувних станцій для систем водопостачання та водовідведення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Технічна механіка рідини і газу,
 • Водопостачання і водовідведення,
 • Гідравлічні та аеродинамічні машини.
Зміст навчального модуля: 
Принципові схеми і типи насосних станцій. Визначення розрахункового напору. Вибір типу і кількості насосів. Основні конструктивні рішення будівель насосних станцій, які визначаються технологічними вимогами. Заглиблені та надземні типи НСВ. Визначення розмірів підземної та надземної частин НСВ і фундаменту насосних агрегатів. Водопровідні насосні станції. Всмоктувальні та напірні трубопроводи. Розташування насосних агрегатів. Гідромеханічне обладнання водоприймачів НСВ: водоочисні сітки, затвори, решітки. Допоміжні системи ВНС; дренажні, вакуумні, осушення водоприймача Насосні станції для забору підземних вод. Підвищувальні, циркуляційні насосні станції. Особливості розрахунків промислових НСВ. Циркуляційні НС ТЕС і АЕС. Насосні станції та установки для забору підземних вод. Каналізаційні насосні станції, приймальні резервуари, розташування насосних агрегатів. Механічне обладнання КНС для затримання сміття і різних решток в стоках і його подрібнення Водопостачання КНС. Спеціальні типи КНС. Повітродувні станції.
Рекомендована література: 
 1. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.
 2. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.
 3. Залуцкий Э. В. Петрухно И. А. Насосные станции Курсовое проектирование. — К.: Вища школа, 1978. — 164 с.
 4. Карелин В. Я, Минаев А. В. Насосы и насосные станции. Издание 2—е. Учебник для вузов. — М.: Стройиздат, 1986. — 316 с.
 5. Новодержин Р. А. Насосные станции систем технического водоснабжения тепловых и атомных электростанций. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 288 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: контроль виконання етапів курсового проекту — 30 балів.
 • Контрольний захід: захист курсової роботи — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська