Насосні станції (Курсовий проект)

Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
асистент Піцишин Б. С.
Результати навчання: 
Формування у студентів вмінь та навичок з розрахунку і проектування насосних станцій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Екологія,
 • Вища математика,
 • Фізика,
 • Інженерна графіка,
 • Технічна механіка рідини та газу,
 • Гідравлічні та аеродинамічні машини.
Зміст навчального модуля: 
Водопровідні насосні станції: визначення ємності водонапірного бака; визначення продуктивності насосної станції; визначення повного напору насосів; підбір насосів і дослідження їх сумісної роботи з водоводами; підбір електродвигунів; проектування і розрахунок всмоктувальних і напірних ліній всередині насосної станції; визначення відмітки осі насосів і підлоги насосної станції; проектування насосної станції.
Каналізаційні насосні станції: розподіл притоку стічних вод по годинах доби; підбір насосів; розрахунок напірних трубопроводів; характеристика трубопроводів; дослідження сумісної роботи насосів із водоводами; розрахунок кількості переключень на водоводах; визначення ємності приймального резервуара; розрахунок комунікацій насосів; конструювання насосної станції.
Рекомендована література: 
 1. Залуцкий Э. В., Петрухно А. И. Насосные станции. Курсовое проектирование. — К.: Вища школа, 1987. — 164 с.
 2. Справочник проектировщика: Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий / Под ред. Н. В. Самохина. — М.: Стройиздат, 1980 — 486 с.
 3. Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации / Под ред. А. К. Перешивкина. — М.: Стройиздат, 1988. — 653 с.
 4. Шевелев Ф. А. Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб. — М.: Стройиздат, 1973. — 112 с.
 5. Лукиных А. А., Лукиных Н. А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Павловского Н. Н. — М.: Стройиздат, 1988. — 152 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: контроль виконання етапів курсового проекту — 30 балів.
 • Контрольні заходи: захист курсового проекту — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська