Насосні станції

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 150 год., лекції — 48 год., практичні заняття — 32 год., 5 кредитів ECTS.
Лектори: 
асистент Піцишин Б. С.
Результати навчання: 
В процесі вивчення курсу дисципліни студенти повинні оволодіти комплексом теоретичних і практичних знань із: розрахунків подачі та напору насосних станцій водопостачання, насосних станцій технічного водопостачання; розрахунків подачі та напору насосних станцій водовідведення, насосних станцій для перекачування мулу та осаду на каналізаційних очисних спорудах; проектування технологічної частини насосних станцій з оснащенням необхідним устаткуванням, розробка режимів їх експлуатації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Екологія,
 • Вища математика,
 • Фізика,
 • Інженерна графіка,
 • Технічна механіка рідини та газу,
 • Гідравлічні та аеродинамічні машини.
Зміст навчального модуля: 
Принципові схеми і типи насосних станцій систем водопостачання та водовідведення. Основні вимоги, що ставляться до споруд і устаткування насосних станцій. Основне енергетичне і допоміжне устаткування насосних станцій. Сміттєзатримуючі пристрої. Затвори, засувки, клапани. Підйомно-транспортні механізми. Устаткування систем заливання насосів, технічного водопостачання, дренажу й осушення. Контрольно-вимірювальна апаратура насосних станцій. Труби і фасонні частини внутрішньостанційних комунікацій. Вибір основного устаткування. Розрахунок режиму роботи. Визначення розрахункового напору. Вибір типу і кількості насосів. Визначення допустимої висоти всмоктування й відмітки закладання фундаменту насосного агрегату. Визначення потужності приводного двигуна. Водопровідні насосні станції. Специфічні особливості водопровідних насосних станцій. Основні конструктивні рішення будівель насосних станцій. Всмоктуючі та напірні трубопроводи. Розташування насосних агрегатів та визначення основних розмірів будівель насосних станцій. Пересувні насосні станції. Каналізаційні насосні станції. Приймальні резервуари каналізаційних насосних станцій. Розташування насосних агрегатів. Особливості влаштування всмоктуючих і напірних трубопроводів каналізаційних насосних станцій. Спеціальні типи каналізаційних насосних станцій.
Рекомендована література: 
 1. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.
 2. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.
 3. Карелин В. Я, Минаев А. В. Насосы и насосные станции. Издание 2—е. Учебник для вузов. — М.: Стройиздат, 1986. — 316 с.
 4. Новодережкин Р. А. Насосные станции систем технического водоснабжения тепловых и атомных электростанций. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 288 с.
 5. Карелин В. Я., Новодережкин Р. А. Насосные станции с центробежными насосами. — М.: Стройиздат, 1983. — 204 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 30 балів.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська