Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка, частина 2

Код модуля: 
НГГ_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 2,5), аудиторні години — 48 (практичні — 16, лабораторні заняття — 32).
Лектори: 
к. т. н., доцент Панкевич Борис Володимирович
Результати навчання: 
Знати теоретичні основи графічного відображення елементів простору з застосуванням методу прямокутного (ортогонального) проектування : точок, прямих, площин, поверхонь; знати структуру ЄСКД і вміти користуватися основними стандартами цієї системи; читати креслення загального виду, Уміти: будувати на кресленнях з використанням правил і умовностей стандартів ЄСКД зображення предметів (види, розрізи, перерізи, аксонометричні проекції); наносити розмірні лінії та проставляти розмірні числа на робочих кресленнях деталей; читати складальні креслення і виконувати їх деталювання; працювати з графічним редактором AutoCAD на ПК (основи виконання креслень та геометричного моделювання).
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Пререквізити: алгебра та геометрія.
  • Кореквізити: інформатика, лінійна алгебра.
Зміст навчального модуля: 
З’єднання. Ескізи та робочі креслення деталей. Складальне креслення. Види та комплектність конструкторських документів. Комп’ютерна графіка.
Рекомендована література: 
  1. Інженерна та комп’ютерна графіка// За ред. Михайленко В.Е., — К.: Вища школа 2005.- 342 с.
  2. Волошкевич П.П., Бойко О.О., Панкевич Б.В., Мартин Є.В., Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка. В-во НУЛП. Л: 2007. — 239 с.
  3. Волошкевич П.П., Бойко О.О., Беспалов А.Л., Врублевський І.Й., Панкевич Б.В., Мартин Є.В. Курс нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки. В-во НУЛП. Л: 2008. — 363 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (70%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
  • Підсумковий контроль (30%, залік).
Мова навчання: 
українська