Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка, частина 1

Код модуля: 
НГГ_6027_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 64 (лекцій — 16, лабораторних — 32, практичних —
Лектори: 
к. т. н. доц. Панкевич Борис Володимирович
Результати навчання: 
  • Знати теоретичні основи графічного відображення елементів простору з застосуванням методу прямокутного (ортогонального) проектування : точок, прямих, площин, поверхонь; знати структуру ЄСКД і вміти користуватися основними стандартами цієї системи; читати креслення загального виду,
  • Уміти: будувати на кресленнях з використанням правил і умовностей стандартів ЄСКД зображення предметів (види, розрізи, перерізи, аксонометричні проекції); наносити розмірні лінії та проставляти розмірні числа на робочих кресленнях деталей; читати складальні креслення і виконувати їх деталювання; працювати з графічним редактором AutoCAD на ПК (основи виконання креслень та геометричного моделювання).
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізии:
  • алгебра та геометрія
кореквізити:
  • інформатика,
  • лінійна алгебра
Зміст навчального модуля: 
Епюр Монжа. Площина, Відношення між елементами простору. Поверхні. Перетин поверхонь обертання. Теорема Монжа. Проекційні задачі. Аксонометричні проекції.
Рекомендована література: 
  1. Інженерная та комп’ютерна графіка// За ред. Михайленко В.Е., — К.: Вища школа 2005. — 342 с.
  2. Волошкевич П.П., Бойко О.О., Панкевич Б.В., Мартин Є.В., Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка. В-во НУЛП. — Л: 2007. — 239 с.
  3. Волошкевич П.П., Бойко О.О., Беспалов А.Л., Врублевський І.Й., Панкевич Б.В., Мартин Є.В. Курс нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки. В-во НУЛП. — Л: 2008. — 363 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (70%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
  • Підсумковий контроль (30%, залік).
Мова навчання: 
українська