Нарисна геометрія

Код модуля: 
НГГ_6026_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 2,5 ) аудиторні години — 45 (лекцій — 30, лабораторні — 15)
Лектори: 
к. арх. н. доц. Стоцько Ростислав Зіновійович , ст. вик. Геккер Едуард Вікторович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Знати теоретичні основи методу проектування, способи побудови зображень просторових форм на площині, закони світлотіньових побудов.
  • Уміти: розв’язувати задачі пов’язані з побудовою зображень просторових форм на площині, виконувати геометричне конструювання на проекційних кресленнях, застосовувати усі основні елементи як художньо-естетичного, так і конструктивного характеру: форму, положення, пропорцію, освітленість, забарвленість і т. д.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: алгебра та геометрія
  • кореквізит: інформатика, лінійна алгебра
Зміст навчального модуля: 
Апарат проектування, алгоритм побудови проекцій. Епюр Монжа. Відображення прямої лінії та площини. Тіні в ортогональних проекціях та в аксонометрії. Перетворення епюра. Центральна проекція та перспектива. Реконструкція перспективи. Перспектива інтер’єру з віддзеркаленням . Побудова тіней в інтер’єрі.
Рекомендована література: 
  1. Інженерная та комп’ютерна графіка// За ред. Михайленко В.Е., — К.: Вища школа 2005.- 342 с.
  2. Волошкевич П.П., Бойко О.О., Панкевич Б.В., Мартин Є.В., Беспалов А.Л. Нарисна геометрія, інженерна та комп"ютерна графіка. В-во НУЛП.Л:2007. — 239 с.
  3. Бойко О.О., Панкевич Б.В., Свідрак І.Г., Калиновська О.П., Врублевський І.Й., Шевчук А.О., Беспалов А.Л., Волошкевич П.П., Курс нарисної геометрії, інженерного та архітектурно-будівельного креслення з основами комп"ютерної графіки. В-во НУЛП.Л:2010. — 356 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
  • Підсумковий контроль (70%, іспит).
Мова навчання: 
українська.