Напруження та деформації при зварюванні

Код модуля: 
ЗВДВ_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні заняття — 32)
Лектори: 
д.ф.-м.н., проф. Осадчук Василь Антонович
Результати навчання: 
 • знати методологічні основи аналізу розвитку деформацій і напружень у зварних з’єднаннях,
 • вміти використовувати розрахункові та експериментальні методи визначення зварювальних напружень і деформацій, а також способи зниження рівня залишкових напружень і деформацій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
попередні:
 • Матеріалознавство та термічна обробка зварних з’єднань;
 • Теорія зварювальних процесів;
супутні:
 • Здатність до зварювання конструкційних матеріалів;
 • Зварювання плавленням, ч.2.
Зміст навчального модуля: 
Загальні поняття про процеси утворень напружень і деформацій при зварюванні. Методологічні основи аналізу розвитку деформацій і напружень в моделях з’єднань. Розрахунок залишкових напружень в одновимірних задачах. Розрахунковий метод визначення зварювальних залишкових напружень в умовах плоскої деформації і плоского напруженого стану. Експериментальні методи визначення зварювальних напружень та деформацій та способи їх зменшення.
Рекомендована література: 
 1. Недосека А.Я. Основы расчета и диагностики сварных конструкций. — К.: ИНДПРОМ, 1998. — 640 с.
 2. Касаткин Б.С., Прохоренко В.М., Чертов И.М. Напряжения и деформации при сварке. — К.: Вища школа, Головное изд-во, 1987. — 246 с.
 3. Осадчук В.А., Назар І.Б. Напруження та деформації при зварюванні. Конспект лекцій. 2008р. − 150с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50 %, захист практичних робіт).
 • Підсумковий контроль (50 % , іспит).
Мова навчання: 
українська