Нанесення покрить

Код модуля: 
ЗВДВ_6051_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС —6); аудиторні години — 96 (лекції — 64, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
к.т.н, доц. Лукіна Галина Миколаївна
Результати навчання: 
  • знати основи сучасних методів нанесення покрить, що застосовуються в машинобудуванні та інших галузях,
  • вміти практично застосувати набуті знання при виборі способу нанесення покриття на конкретні деталі, залежно від реальних умов експлуатації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
попередні:
  • Теорія зварювальних процесів
Зміст навчального модуля: 
Класифікація методів нанесення покрить. Газотермічне нанесення покрить: загальна характеристика процесів; основні принципи вибору методу напилення, матеріалу та товщини покриття. Електродугове, плазмове та детонаційне нанесення покрить. Вакуумно-конденсаційне напилення. Нанесення покрить термічним випаровуванням та іонним розпиленням матеріалу. Технологічне устаткування для нанесення покрить.
Рекомендована література: 
  1. Корж В.М., Кузнєцов В.Д., Борисов Ю.С., Ющенко К.А. Нанесення покриття: Навчальний посібник — К.: Арістей, 2005. — 204 с.
  2. Кузнецов В.Д., Пащенко В.М. Фізико-хімічні основи створення покриттів: Навч. Посібн. — К.: НМЦ ВО, 1999. — 176 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль ( 40%, захист лабораторних робіт),
  • Підсумковий контроль ( 60%, іспит).
Мова навчання: 
українська