Надійність систем захисту інформації

Код модуля: 
ЗІ_6096_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Наконечний Юрій Маркіянович
Результати навчання: 
 • знати основи теорії надійності; характеристики надійності елементів пристроїв і систем захисту; методи розрахунку надійності пристроїв і систем захисту (в тому числі і машинні);
 • вміти скласти технічне завдання на розрахунок надійності пристроїв і систем захисту; вибрати той чи інший закон розподілу, якому відповідають відмови елемента чи системи захисту; провести попередній розрахунок надійності пристроїв і систем захисту з використанням електронних обчислювальних машин.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • методи та засоби захисту інформації.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Розрахунок параметричної надійності систем захисту. Розрахунок надійності резервованих систем. Мажоритарне резервування. Розрахунок надійності систем захисту з мажоритарним органом. Економічні питання надійності. Розрахунок впливу надійності засобів захисту на його економічну ефективність.
Рекомендована література: 
 1. Голинкевич Т.А. Прикладная теория надежности. — М.: Высшая шк., 1983.
 2. Митрейкин H.A., Озерский А. И. Надежность и испытания радиодеталей и радиокомпонентов. — М.: Радио и связь, 1981.
 3. Смирнов А.Н. Надежность устройств автоматики и телемеханики. — Минск: Вышайшая шк., 1973.
 4. Гуляев В.А. Техническая диагностика управляющих систем. — К.: Наукова думка, 1983.
 5. Давыдов П.С. Техническая диагностика радиоэлектронных устройств и систем. — М.: Радио и связь, 1988.
 6. Гурко A.M., Королев A.C., Крисевич B.C. Програмные средства диагностирования ЕСЗВМ. — М.: Финансы и статистика, 1985.
Форми та методи навчання: 
лекції, та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): розрахункова робота, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %), залік
Мова навчання: 
українська