Надійність і діагностика електромеханічних систем

Код модуля: 
ЕАП_6076_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабораторні заняття — 16).
Лектори: 
доцент Щербовських Сергій Володимирович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні методи розрахунку показників надійності електромеханічних систем, а також способи та схеми, які використовують для діагностування та підвищення надійності таких систем;
  • уміти розрахувати основні показники надійності електромеханічних систем та запропонувати технічні рішення, які забезпечать їх підвищення
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Пререквізити: теорій ймовірності, основи електроприводу, системи керування електроприводами.
  • Кореквізити: автоматизація типових технологічних процесів.
Зміст навчального модуля: 
Основні терміни та визначення теорії надійності. Моделі відмов електромеханічних об’єктів: експоненціальна, Вейбула, DM-, DN- розподіли, типова лямбда-характеристика. Нерезервовані системи. Системи з паралельним, заміщувальним, ковзним та дробово-кратним резервуванням. Системи з містковою та сітковою структурою. Логіко-ймовірнісний метод, метод прямого перебирання, перетворення трикутника в зірку у сенсі надійності. Метод простору стані: побудова діаграми станів та переходів, складання рівнянь Колмогорова-Чепмена, аналіз стаціонарних показників готовності системи. Особливості розрахунку надійності систем з двома типами відмов. Особливості аналізу надійності програмного забезпечення. Основи теорії діагностування електромеханічних систем.
Рекомендована література: 
  1. Канарчук В.Є. Надійність машин: Підручник / В.Є. Канарчук, С.К. Полянський, М.М. Дмитрієв. — К.: Либідь, 2003. — 424 с. — ISBN966-06-0215-4.
  2. Лозинський О.Ю. Розрахунок надійності електроприводів: Підручник / О.Ю. Лозинський, Я.Ю. Марущак, П.П. Костробій. — Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1996. — 234 с. — ISBN 5-7707-9391-О.
  3. Александровская Л.Н. Современные методы обеспечения безотказности сложных технических систем: Учебник для вузов / Л.Н. Александровская А.П. Афанасьева, А.А. Лисов. — М.: Логос, 2003. — 208 с. — ISBN 5-94010-042-2.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): контрольні заходи під час практичних занять.
  • Підсумковий контроль (70%): модульний контроль, екзамен
Мова навчання: 
українська