Надійність гідротехнічних об’єктів

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н. Орел В. І.
Результати навчання: 
Розв’язування інженерних задач для прийняття вірних проектних та технологічних рішень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Технічна механіка рідини і газу»,
  • «Насосні станції»,
  • «Водне господарство промислових підприємств».
Зміст навчального модуля: 
Загальні відомості і проблеми надійності. Вплив відмов на показники якості функціонування гідротехнічних об’єктів. Випадкові величини і закони їх розподілення. Основні теоретичні закони розподілення випадкових величин. Загальні принципи підвищення надійності. Види резервування. Спостереження і оцінка їх результатів. Показники надійності технічних систем. Показники надійності не відновлювальних елементів. Показники надійності відновлювальних елементів. Комплексні показники надійності. Показники ремонтопридатності елементів. Надійність основних систем гідротехнічних об’єктів. Корозія бетонних споруд під впливом біологічного фактора в умовах експлуатаційного середовища.
Рекомендована література: 
  1. Самойленко М.І. Функціональна надійність трубопровідних транспортних систем / М.І. Самойленко, І.О. Гавриленко. — Харків: ХНАМГ, 2009. — 184 с.
  2. Науменко І.І. Оцінка надійності водогосподарських об’єктів / І.І. Науменко. — Рівне: НУВГП, 2006. — 180 с.
  3. Найманов А. Я. Основы надежности инженерных систем коммунального хазяйства / А. Я. Найманов, Н. Г. Насонкина, В. Н. Маслак, Н. И. Зотов. — Донецк: ИЕП НАН Украины, 2001. — 152 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід (контрольна робота) — 70 балів.
  • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська, російська