Митне регулювання

Код модуля: 
ТПЕ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 32 (лекцій — 16, практичних занять — 16, самостійна робота — 28)
Лектори: 
к.е.н., асистент Швецова М.Б., кафедра теоретичної та прикладної економіки
Результати навчання: 
опанувати теоретичні аспекти митних відносин і митного регулювання та їх впливу на економіку країни в розрізі забезпечення її національних економічних інтересів та конкурентоспроможності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • макроекономіка,
 • економіка підприємств,
 • міжнародна економіка,
 • основи зовнішньоекономічної діяльності;
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
 • роль митної справи у реалізації зовнішньоекономічної політики держави;
 • митна система України;
 • тарифна система країни і механізм її функціонування;
 • наслідки впливу тарифного регулювання на економіку країни;
 • методи тарифного регулювання експорту та імпорту: мита та митні збори;
 • методи нетарифного регулювання експорту та імпорту;
 • митна вартість товарів;
 • митні режими;
 • інтеграція митної системи України у світову систему господарювання.
Рекомендована література: 
 1. Гребельник О.П. Основи митної справи. — К.: ЦУЛ, 2003.
 2. Єгоров О.Б. Митна економіка (Україна — СОТ — ЄС): Посібник, ДМСУ, УАЗТ. — Одеса: ПЛАСКЕ ЗАТ, 2005. — 244 с.
 3. Кормич Б.А. Державно-правовий механізм митної політики України: Монографія. — Одеса: Астропринт, 2000. — 180 с.
 4. Митне регулювання: Навч. посібник для студентів / В.М.Голомовзий, Л.А.Панкова, О.Ю.Григор’єв та ін. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. — 239 с.
 5. Осика С.Г. Правове регулювання імпорту: антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи: Підручник / С.Г.Осика, В.В.Коновалов, О.О.Покрещук. — К., 2001. — 638 с.
 6. Петров О.П. Тлумачний словник-довідник. — Одеса: ПЛАСКЕ ЗАТ, 2005. — 592 с.
 7. Покрещук О.О. Правове регулювання міжнародної торгівлі у контексті норм і правил ГАТТ —СОТ: Монографія / УАЗТ. — К.: Зовнішня торгівля, 2003. — 511 с.
 8. Закон України «Про єдиний митний тариф» зі змінами і доповненнями
 9. Митний кодекс України
 10. www.customs.gov.ua — Офіційний веб-сайт Державної митної служби України
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль на практичних заняттях (75%);
 • підсумковий контроль (25%, залік)
Мова навчання: 
українська