Мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності

Код модуля: 
СКІД_6064_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90, аудиторних — 48 (16 — лекцій, 32 — лабораторних), кредитів ECTS — 3.
Лектори: 
к. т. н., асистент Березко Олександр Леонідович
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • особливості мультимедії як феномена культури;
 • використання основних видів інформаційного наповнення у мультимедійних засобах;
 • принципи створення та роботи з мультимедійними засобами та документами;
 • сучасні технології роботи з мультимедійним інформаційним наповненням.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Інформаційний менеджмент,
 • Сучасне програмне забезпечення,
 • Internet-технології та ресурси.
Зміст навчального модуля: 
Мультимедія як феномен культури. Області застосування мультимедії. Текст у мультимедії. Цифрові зображення: формати, особливості створення та опрацювання. Звук: цифрові аудіофайли, особливості роботи з ними, засоби створення. Анімація: принципи та особливості застосування у мультимедійних засобах, засоби створення. Відео: особливості та засоби створення і опрацювання. Архітектура мельтимедії. Мультимедійні документи. Віртуальна реальність. Культура як об’єкт мультимедії. Мультимедія у системі World Wide Web: особливості створення та позиціонування, соціальні сервіси.
Рекомендована література: 
 • Vaughan T. Multimedia: Making It Work, Eights Edition / T. Vaughan. — McGraw-Hill Osborne Media, 2010. — 478 p.
 • Parekh R. Principles of multimedia / R. Parekh. — Tata McGraw-Hill Education, 2006. — 727 p.
 • Шлыкова О. В. Культура мультимедиа: учеб. пособие / О. В. Шлыкова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. — М. : Фаир-Пресс, 2004. — 415 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів), лабораторані роботи.
 • Контрольний захід (60 балів), екзамен (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська