Мультимедіа-технології

Код модуля: 
РЕПС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість кредитів ЄКТС: 3.
Лектори: 
ст. викл. Мінзюк Вадим Володимирович
Результати навчання: 
 • знати основні принципи функціонування та технології створення сучасних мультимедіа-продуктів;
 • оволодіти основними методами оброблювання текстової, графічної, звукової та відео інформації, а також уміти поєднувати ці види інформації в одному мультимедійному продукті для розв’язання задач практичного змісту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Основи Internet-технологій, Основи телебачення
 • кореквізит: Пристрої високоякісного запису та відтворення звуку та зображень.
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття мультимедіа. Текстова інформація. Статична графіка. Динамічна графіка. Цифровий звук та MIDI. Навігація у мультимедіа-продуктах. Інтерактивний розвиток сценарію. Етапи та технологія створення мультимедіа-продуктів. Технологія проведення мультимедіа-презентацій. Доповнена та віртуальна реальність. Перспективи розвитку мультимедіа-технологій.
Рекомендована література: 
 1. Дэвид Хеллер, Дороти Хеллер Мультимедийные презентации. — Киев: BHV, 2010.
 2. Л. Дж. Скибб, С. Хэйфместер Оптимизация мультимедиа. — Киев: DiaSooft, 2008.
 3. Рудометов Е., Рудометов В. Аппаратные средства мультимедиа: Справочник. — СПб: Питер Ком, 1999, 352 с.
 4. Ингенблек Вернер. Все о мультимедиа. — Киев: BHV, 1996. — 352 с.
 5. Комягин. Программирование мультимедиа. — М., 1996.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): звіти з практичних занять, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %, екзамен): тестування
Мова навчання: 
українська