Мови програмування

Код модуля: 
ОМП_ 6030_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 165 (кредитів ЄКТС — 5,5) аудиторні години — 84 (лекції — 32, лаб. роб. — 48)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доцент Тумашова Ольга Володимирівна
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни cтудент повинен знати:
 • будову, принципи функцiонування комп'ютера i види програмного забезпечення;
 • системне програмне забезпечення: операцiйнi системи, оболонки;
 • етапи розв'язування задач за допомогою комп'ютера;
 • основи теорiї алгоритмiв та cинтаксис i семантику мов програмування Fortran та Сі (Ci++).
Студент повинен вміти:
 • користуватися персональним комп'ютером ;
 • виконувати дiї з файлами в середовищi операцiйної системи;
 • використовувати сучасне програмне забезпечення для розв'язування типових iнженерних задач;
 • складати графiчнi схеми алгоритмiв i програми мовою Fortran та Сі, дотримуючись вимог структурного програмування;
 • розв'язувати за допомогою комп'ютера задачi, пов'язанi з майбутньою професiйною дiяльнiстю.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізит: «Основи інформатики і програмування», «Чисельні методи».
 • Кореквізити: .«Випадкові процеси», «Методи математичної фізики», «Атомна і ядерна фізика».
Зміст навчального модуля: 
 • Алгоритмічна мова Сі та елементи мови Сі ++.
 • Організація програми на мові Сі.
 • Алгоритмічна мова Фортран.
 • Організація програми на мові Фортран.
Рекомендована література: 
 1. Троценко В.С., Чаленко П.Й., Старовський А.Б. Техніка програмування мовою Сі. К.:Либідь, 1993.
 2. Петрович Р.Й., Тумашова О.В. Основи програмування мовою Сі..-Львів, «Львівська політехніка», 2005.
 3. Стивен Пратта Язык программирования С. Лекции и упражнения — К.: Диасофт, 2002.
 4. Стивен Пратта Язык программирования С++. Лекции и упражнения — К.:Диасофт, 2001.
 5. Методичні вказівки і приклади до курсу "Мова програмування СІ"//Уклад. Петрович Р.Й., Тумашова О.В. і інші, Львiв, Львiвська полiтехнiка, 2000.
 6. Методичні вказівки і приклади до курсу "Мова програмування СІ та СІ++""//Уклад. Петрович Р.Й., Тумашова О.В. і інші,. Львiв, Львiвська полiтехнiка, 2001.
 7. Рыжиков Ю. И. Современный Фортран. Учебник.-Санкт-Петербург: Корона, 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування,
 • Підсумковий контроль (70 %, екзамен): тестування.
Мова навчання: 
українська