Мовні середовища інструментальних ГІС

Код модуля: 
ФГІ_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 64 год., лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 56 год.
Лектори: 
доц. Колб І.З.
Результати навчання: 
знати:
 • функціональну структуру програмного забезречення ГІС на базі стандартного інтерфейсу WINAPI та модифікацій;
 • принципи проектування тематичних ГІС;
 • методи створення прикладних програм в середовищах візуального програмування.
вміти:
 • розробляти пілот-проекти прикладних ГІС на платформах WINDOWS/Intel;
 • налагоджувати інтерфейс користувача інструментальної ГІС для виконання задач адміністрування даних, побудови діалогів для запитів, відображення даних; програмувати нестандартні задачі згідно з вимогами тематичних ГІС.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Геоінформаційні системи та бази даних: Всі розділи та теми;
 • Геоінформаційні технології в геодезії, картографії та управлінні територіями: Всі розділи та теми.
Зміст навчального модуля: 
Принципи побудови програмних засобів ГІС. Вступ. Предмет та задачі курсу. Стандартна архітектура ГІС. Життєвий цикл ГІС. Принципи розробки пілотних проектів. Структури даних. Принципи управління різнорідними даними в ГІС. Структура програмного забезпечення інструментальних ГІС. Інтерфейс MAPAPI. Програмне забезпечення ядра системи управління (візуалізація, пошук, запит параметрів, робота з класифікатором, редагування атрибутів просторових об’єктів). Управляюча оболонка інструментальної ГІС — стандартні функції та діалоги та додатки користувача. Проектування та реалізація ГІС-додатків методами спеціалізованих засобів розробки програмного забезпечення: Спеціалізовані засоби розробки ГІС-додатків. Алгоритми моделювання мереж та поверхонь. Прийоми програмного зв’язування просторової та атрибутивної інформації. Універсальна мова побудови алгоритмів обробки просторових даних UML. Проблеми конвертації просторових даних та ГІС-проектів. Проблеми захисту геоінформації від несанкціонованого доступу.
Рекомендована література: 
 1. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. — М.: Финансы и статистика, 1998, — 255 с.
 2. Берлянт А.М. Геоинформационое картографирование. — М.: Изд. МГУ, 1997.
 3. Кошкарев А.В., Тикунов В.С. Геоинформатика. — М.: Картгеоцентр, 1993.
 4. Энди Митчелл. Руководство по ГИС-анализу. — Часть 1: Пространственніе модели и взаимосвязи.; Пер. С англ. — К.: ЗАО ЕСОММ Со; Стилос, 2000. — 198 с.
 5. Моделирование нашего мира. Пособие ESRI по проектированию баз геоданных. — ESRI Press., 2000. — 254 c.
 6. Геоинформационный комплекс «ПАНОРАМА 2000». Руководство пользователя. — Обнинск, 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Оцінювання студентів — у формі іспиту.
 • Сумарна оцінка з теоретичного і практичного курсу — 100 балів.
Мова навчання: 
українська