Морська картографія з основами гідрографії

Код модуля: 
КГМ_6030_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 16 год. Всього аудиторних занять — 32 год., самостійна робота — 28 год.
Лектори: 
 • Лектор — професор, д-р геогр. наук — Ровенчак І. І.
 • Лабораторні заняття — професор, д-р геогр. наук — Ровенчак І. І.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • ознайомитися з теоретичними основами морської картографії;
 • знати основи складання морських карт і карт внутрішніх водних шляхів;
 • вміти визначати і застосовувати (відповідно до призначення, масштабу, форми) морські карти і карти внутрішніх водних шляхів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Геодезія
 • Картографія
 • Картознавство
Зміст навчального модуля: 
Загальні відомості з морської картографії. Державний департамент морського і річкового транспорту України «Держгідрографія». Класифікація, види і типи морських карт. Вивчення морських карт. Вивчення карт внутрішніх водних шляхів. Картографічні знаки та способи картографічного зображення на морських картах і картах внутрішніх водних шляхів. Банки і фонди гідрографічної інформації. Розвиток систем навігаційно-гідрографічного забезпечення.
Рекомендована література: 
 1. Гордєєв А. Ю. Карти-портолани XIII — XVII ст.: Особливості та роль у розвитку картографії. — Київ: Обрії, 2009. — 408 с.
 2. Посібник «Умовні знаки морських карт», 2001 р.
 3. Посібник «Умовні знаки карт внутрішніх водних шляхів», 2005 р.
 4. Набір морських карт і карт внутрішних водних шляхів різних масштабів.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр. В кінці семестра передбачено іспит. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська