Монтаж та ремонт об'єктів теплоенергетики

Код модуля: 
ТТЕС_6080_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 ( кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб.роб. — 16)
Лектори: 
ст.викл.Зиц Трохим Миколайович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • засвоїти основні показники монтажу основного і допоміжного обладнання; конструктивні матеріали, які застосовують у процесі монтажу та ремонту при проектуванні теплових електричних станцій; основні вантажні механізми та засоби механізації для виконання монтажних робіт, види випробувань обладнання, специфіку монтажу допоміжного обладнання теплових електричних станцій: послідовність операції перед пуском обертових механізмів після монтажу або ремонту.
  • вміти: складати графіки монтажних і ремонтних робіт; виконувати розрахунки канатів вантажних механізмів; центрувати ротори обертових механізмів, балансувати робочі диски механізмів, які обертаються ; вальцювати труби теплообмінного обладнання; обирати основні вантажні механізми і засоби механізації для встановлення того чи іншого елементі ТЕС; працювати з довідковою літературою в процесі роботи.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: Теплові та атомні електричні станції та установки
  • кореквізити: Основи проектування об’єктів ТЕС
Зміст навчального модуля: 
Монтаж окремих вузлів парогенераторних установок. Технологія проведення монтажних робіт. Планування монтажних робіт. Графік проведення монтажних робіт. Проектування технологічного процесу. Вибір основної схеми монтажу. Виготовлення монтажних вузлів та деталей з сталевих труб, листової сталі тощо. Крани та інші вантажопідіймальні механізми для виконання монтажних робіт. Канати і стропи для монтажних робіт. Організація монтажно-збиральних майданчиків. Організація приймання та зберігання обладнання і матеріалів. Обладнання монтажних майданчиків. Складальні роботи. Монтаж вузлів котельних агрегатів. Монтаж поверхонь нагріву. Передмонтажна ревізія обладнання. Збирання і монтаж трубопроводів. Монтаж обертових механізмів. Центрування і балансування роторів. Гідравлічне випробування котлоагрегату. Промивка і продувка трубопроводів котлоагрегату. Спеціальний вимірювальний інструмент: Монтаж регенеративних підігрівників. Специфіка монтажу циліндрів турбіни. Установка фундементних рам. Встановлення підшипників. Підливка фундаментних рам. Ремонтні роботи для турбоагрегатів і котлів. Підготовка турбоагрегату до ремонту. Зняття ізоляції, очищення котлоагрегату. Ремонт трубних поверхонь котлоагрегату. Ремонт вузлів котельних агрегатів. Ремонтні роботи трубопровідних систем і арматури. Ремонт арматури. Ремонт тягодуттєвих механізмів і насосів. Ремонт газо-, повітро-, пилопроводів. Центрування роторів по півмуфтах. Види робіт при пуску і зупинці обертових механізмів. Технологія балансування агрегатів після монтажу і ремонту.
Рекомендована література: 
  1. Н Лачинов. Монтаж и ремонт оборудования котельных цехов крупных электростанций. — М.: Высшая школа, 1970, 218 с.
  2. С. Гончаров. Монтаж парогенераторов тепловых электростанций. — М.: Энергия, 1969, 319 с.
  3. Н. Лачинов. Ремонт котельных агрегатов. — М. Высшая школа, 1976, 293 с.
  4. Б. Абалаков. Монтаж паровых турбин и вспомогательного оборудования. — М.: Энергия 1966, 307.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (50%): письмові звіти з лабораторних робіт (20%), контрольна робота (30%), усне опитування.
  • Підсумковий контроль (50%, диф. залік): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська