Моніторинг природних ресурсів та територій

Код модуля: 
ФГІ_6008_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 48 год., лекційні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 72 год.
Лектори: 
проф. Дорожинський О.Л.
Результати навчання: 
знати:
 • основні поняття моніторингу види і рівні;
 • зв’язок з дисциплінами кафедри;
 • джерела даних моніторингу, види і параметри матеріалів ДЗ;
 • систему класифікації та кодування інформації про об’єкти Землі;
 • організацію моніторингових досліджень навколишнього середовища засобами ГІС;
 • методи обробки даних ГІС;
 • засоби математико-картографічного моделювання.
вміти:
 • використовувати методи програмно-математичного моделювання і комп’ютерної графіки для досліджень навколишнього середовища;
 • здійснювати перетворення в цифрову форму картографічних даних екологічних змін;
 • засобами статистичного аналізу оцінити фактори екологічних змін і їх вплив на середовище.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Аналітична та цифрова фотограмметрія: Цифрова фотограмметрія;
 • Цифрова картографія: Математично-картографічне моделювання;
 • Аерокосмічні знімальні системи: Джерела даних ДЗ.
Зміст навчального модуля: 
 • Моніторинг, як шлях пізнання природних явищ. Поняття моніторингу, дистанційного зондування(ДЗ) та геоінформаційних систем (ГІС). Задачі курсу. Зв’язок з іншими дисциплінами.
 • Дистанційні методи вивчення природних ресурсів Землі. Джерела даних дистанційного зондування. Системний підхід до збору інформації. Аерокосмовізуальний моніторинг. Види і параметри матеріалів космічних знімань.
 • Автоматизація і сучасні технології моніторингу. Сучасні автоматизовані картографічні системи — технічна ідеологія, стандартного програмного забезпечення. Банки картографічних даних, система класифікації і кодування інформації про об’єкти Землі.
 • ГІС в задачах моніторингу. ГІС як інструмент аналізу і моделювання даних ДЗ. Організація досліджень навколишнього середовища. Методи і системи обробки даних в ГІС. Засоби математико-картографічного моделювання. Перетворення картографічного зображення.
 • Перспективи розвитку геоінформаційних технологій. Дослідження навколишнього середовища та отримання інформації про екологічні зміни. Задача прогнозування. Критерії надійності.
Рекомендована література: 
 1. Клименко М.О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля. — Київ: Видавничий центр «Академія», 2006.
 2. Екологические системи. Пер. с англ. — Изд. Мир, 1981
 3. Шипулін В.Д., Кучеренко Е.И. Планування і управління проектами ГІС: Навчальний посібник ХНАМГ. — Х.: ХНАМГ, ХНУРЕ, 2009. — 158 с.
 4. А.М.Берлянт и др. Справочник по картографии. — М.: Недра, 1988, — 428 с.: ил.
 5. Г.Б.Гонин. Космические сьемки Земли. — Л.: Недра, 1989.
 6. Дистанционное зондирование: количественний подход. Пер. с англ. — М.: Недра, 1989.
 7. Суховірський Б.І. Географічні інформаційні системи. — Чернігів.: Державний інститут економіки і управління, 2000. — 196 с.
 8. ФТМ та ДЗ в задачах моніторингу. Конспект лекцій. — Львів. Рукопис.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Оцінювання студентів — у формі іспиту.
 • Сумарна оцінка з теоретичного і практичного курсу — 100 балів.
Мова навчання: 
українська