Моніторинг довкілля та інженерні методи охорони біосфери

Код модуля: 
ТГВ_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 48 год., лекції — 32 од., практичних заняття 16 год., 2,25 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Шпак Г. І.
Результати навчання: 
Визначення показників небезпеки і гранично-допустимих викидів джерел забруднення. Розрахунок розчинення стічних вод у водоймах (озерах і водосховищах) і водопотоках (річки і канали). Прогнозування масштабів забруднення сильнодіючими отруйними речовинами при аварійних ситуаціях.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 

Вступ. Мета і функції екологічного моніторингу.
Засоби контролю екологічних систем. Характеристика фізико-хімічних методів контактних засобів контролю.
Неконтактні засоби контролю біосфери. Фізична суть хвильових процесів електромагнітного поля. Характеристика фізико-хімічних процесів в неконтактних засобах контролю. Приклади застосування. Моделювання і прогнозування в системі моніторингу довкілля. Типи моделей екологічних систем. Основні аспекти екологічного управління.
Загальні аспекти забруднення атмосфери міст та інших населених пунктів. Харакеристика забруднювачів.
Організація спостережень за рівнем забруднення атмосфери. Програма і терміни спостереження. Обстеження стану забруднення атмосферного повітря.
Типи обстежень, інформаційне забезпечення. Відбір проб повітря для визначення концентрації домішок. Обладнання, умови відбору і зберігання проб.
Аналіз атмосферого повітря з допомогою газоаналізаторів. Схеми і кострукції основних типів газоаналізаторів. Апаратне обладнання лабораторій і постів спостереження.
Моделювання та оцінка якості повітряного басейну населених пунктів. Розрахунок викидів. Вплив метеоумов на стадії моделювання. Оцінка якості повітря з врахуванням інверсій. Прогнозування і розрахунок рівня забруднення атмосфери в населених пунктах і на промпідприємствах. Регулювання викидів в атмосферу.

Рекомендована література: 
  1. Ливчак И. Ф., Воронов Ю. В. Охрана окружающей среды: Учебное пособие. М.: Стройиздат, 1988.
  2. Ситал И. Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлива. М.: Недра, 1989.
  3. Кривоносов Б. М. Повышение эффективности сжигания газа и охрана окружающей среды. — Л.: Недра, 1986.
  4. Пирумов А. И. Обеспыливание воздуха. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1981.
  5. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Л.: Гидрометеоиздат, 1985.
  6. Сборник нормативно-технических документов по охране атмосферного воздуха, поверхностных вод и почв от загрязнения. Т.1. Государственные и отраслевые стандарты. М.: Гидрометеоиздат, 1986.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття.
  • Підсумкові контролі: екзамен.
Мова навчання: 
українська