Моніторинг довкілля, частина 2

Код модуля: 
АХ_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 5
Лектори: 
доц. Цюпко Ф.І.
Результати навчання: 
ознайомлення з методами визначення шкідливих речовин у повітрі, воді та грунті, умовами проведення аналiтичних визначень, областями застосування рiзних фiзичних та фiзико-хiмiчних методiв аналiзу для моніторингу навколишнього середовища; метрологічними основами контролю якості об’єктів довкілля
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
хімія навколишнього середовища, аналітична хімія та інструментальні методи аналізу, теоретичні основи охорони навколишнього середовища
Зміст навчального модуля: 
Повітря як об'єкт аналізу. Відбір і підготовка проб. Якісне та кількісне визначення забруднювачів у повітрі. Інструментальні методи кількісного аналізу повітря. Експрес-методи для неперервного аналізу повітря. Забруднення повітря радіоактивними речовинами. Якісне і кількісне визначення шкідливих речовин у воді, грунтах та сніговому покритті. Метрологічні аспекти контролю якості довкілля та моніторинг стану навколишнього середовища. Аналіз стану оточуючого середовища.
Рекомендована література: 
  1. Другов Ю.С. Методы анализа загрязнений воздуха. М., Химия,1984, 384 с.
  2. Унифицированые методы анализа вод. Под ред. Лурье Ю.-М.,Химия 1973, 376 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — лабораторні заняття
  • Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська