Моніторинг довкілля, частина 1

Код модуля: 
ЕОНС_6023_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття —16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
доц. Ковальчук О.З.
Результати навчання: 
Метою цього курсу є отримання студентами знань про систему моніторингу навколишнього природного середовища як складової частини структури системи управління природокористуванням та охорони навколишнього природного середовища. Студенти повинні усвідомити, що система моніторингу як єдність складається із взаємозалежних частин, кожна з яких привносить щось конкретне в загальному підході, підготовки екологозначимих рішень органів місцевого самоврядування органами регіональної влади та природоохоронної діяльності на національному рівні. За характером взаємозв’язків із зовнішнім оточенням система екомоніторингу є відкритою системою за вимогами Орхуської конвенції «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, які впливають на навколишнє середовище».
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Економіка раціонального природокористування та організація управління. Основи економіки, менеджменту та маркетингу. Теоретичні основи охорони навколишнього середовища. Основи промислової екології
Зміст навчального модуля: 
Моніторинг довкілля як галузь екологічної науки і природоохоронної діяльності. Рівні і види моніторингу довкілля. Моніторинг атмосферного повітря. Моніторинг поверхневих вод. Моніторинг Світового океану. Моніторинг стану ґрунтів. Радіоактивне забруднення природного середовища і його моніторинг. Моніторинг довкілля на основі спостережень за біологічними об'єктами. Моніторинг природного довкілля Львівщини. Стратегія раціонального природокористування.
Рекомендована література: 
  1. Клименко М.О., Прищепа А.М.. Вознюк Н.М.Моніторинг довкілля. — К.: ВЦ «Академія», 2006.
  2. Зубик С.В. Моніторинг навколишнього середовища. — Івано-Франківськ: ІМЕ «Галицька Академія», 2005.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська