Молекулярна біологія

Код модуля: 
ТБСФБ_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
проф. Новіков В.П., доц. Марінцова Н.Г.
Результати навчання: 
формування сучасного розуміння основних біохімічних процесів, що відбуваються в організмі на молекулярному рівні, про склад і структуру клітинних мембран і самих клітин, процесів обміну ліпідів, вуглеводів, амінокислот, нуклеотидів, вітамінів і гормонів; ознайомлення з біохімією окремих органів і систем
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • основи анатомії,
  • фізіології та діагностики людини,
  • мікробіологія,
  • біологія клітини
Зміст навчального модуля: 
Роль біохімії і молекулярної біології в сучасній біотехнології та медицині. Будова клітинних стінок рослинних і мікробних клітин. Структура білків, ліпідів і полісахаридів клітинних стінок; звязок структури і функції. Основні уявлення про перенос органічних і неорганічних речовин через мембрани. Будова нуклеїнових кислот. Піримідинові і пуринові основи. Первинна структура нуклеїнових кислот. Вторинна структура ДНК. Синтез ДНК. Фізичні властивості ДНК. Молекулярна гетерогенність та явища зворотної денатурації ДНК. Ренатурація і гібридизація молекул ДНК і РНК. Синтез РНК. Макромолекулярна структура РНК. Будова білків. Класифікація типів макромолекулярної структури білків. Функції білків. Функція активного транспорту. Транспортна РНК. Реакція активації амінокислот. Загальна схема синтезу білка. Структура рибосом та синтез білка. Інформаційна РНК і синтез білка.
Рекомендована література: 
  1. С.Е.Бреслер. Молекулярная биология. -Л.: Наука, 1973.-577 с.
  2. Н.Г. Марінцова, Л.Р. Журахівська, І.І. Губицька, Л.Д. Болібрух, М.С. Курка, В.П.Новіков: Підручник. Біологічна хімія. -Львів: видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. −324 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні та лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська