Модифікація структури та легування поверхні

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 48 (лекції — 32; лабор. роб. — 16); сам. роб. — 57 год.
Лектори: 
д. т. н., професор Похмурська Ганна Василівна
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
 • фізико-механічні властивості сталі з різними станами мікроструктури;
 • вплив легування сталі різними хімічними елементами на її фізико-механічні властивості;
 • способи отримання сталі різними хімічними елементами.
Студент повинен вміти:
 • проаналізувати вимоги до фізико-механічних властивостей деталі з метою вибору оптимального способу модифікації її структури або легування поверхні;
 • розробити технологічний процес.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
 • Матеріалознавство.
 • Термічна обробка сталей.
 • Леговані сталі.
Зміст навчального модуля: 
Фізичні аспекти зміцнення. Модифікування поверхні та поверхневе легування. Лазерна обробка поверхні. Обробка поверхні електронним променем. Плазмова обробка поверхні. Ультразвукове зміцнення. Поверхневе пластичне деформування. Комбіновані способи зміцнення. Вибір матеріалів. Зносостійкі матерали. Фрикційні і антифрикційні матеріали. Корозійно-стійкі матеріали. Утворення аморфних і нанокристалічних шарів.
Рекомендована література: 
 1. Кузнєцов В. Д., Пащенко В. М. Фізико-хімічні основи модифікації структури та легування поверхні. Навч. Посібник. — К.; НМЦ ВО, 2000. — 160 с.
 2. Гулеев А. П. Металловедение. М.: «Металлургия», 1978. — 649 с.
 3. Корж В. М., Кузнєцов В. Д. та інші. Нанесення покриття. Навч. Посібник. — К: Арістей, 2005. — 204 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль ( 50 %, практичні роботи).
 • Підсумковий контроль ( 50 %, екзамен).
Мова навчання: 
українська