Модеми телекомунікаційних систем

Код модуля: 
ТРР_6036_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ECТS — 3) аудиторні години — 56 (лекції — 28, практичних — 28)
Лектори: 
к.т.н., доц. Мелень Михайло Володимирович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • Основи побудови сучасних модемів, протоколи модуляції,протоколи виправлення помилок, стиснення даних, інтерфейси модемів, інтелек-туальні можливості модемів, протоколи взаємодії, протоколи передачі файлів.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • робити розрахунки, які необхідні для побудови основних пристроїв модема, оцінювати можливості модемів, які побудовані за різними стандартами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • математичний аналіз,
 • диференціальні, інтегральні рівняння,
 • функції комплексної змінної та операційне числення,
 • основи теорії ймовірностей та математична статистика,
 • інформатика та обчислювальна техніка,
 • елементна база радіоелектроніки,
 • сигнали та процеси в радіоелектроніці
кореквізити:
 • основи схемотехніки,
 • теорія електрозв’язку
Зміст навчального модуля: 
основні функції модемів і їх місце у семирівневій моделі ОСІ, особливості передачі даних по каналам зв’язку, класифікація та побудова сучасних модемів, протоколи модуляції, які використовують-ся для передачі даних, методи підвищення достовірності передачі даних з використанням циклічних та загорткових кодів, протоколи корекції помилок, основні способи стиснення даних, інтерфейси модемів, основ-ні характеристики модемів та рекомендації по їх вибору.
Рекомендована література: 
 1. Модемы. Справочник пользователя. — Спб: «Лань», 1997. 386 с.
 2. Лосев Ю.И., Плотников Н.Д. Основы передачи данных. Сборник задач. Издательское обьединение «Вища школа», 1977. — 160 с.
 3. Вильховченко С.Д. Модемы (выбор, установка, настройка) и их бесплатные приложения (терминалы, факсы, ВВS, Fido). —М.: АВF. 1997. — 560 c.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль, письмові звіти з практичних робіт, розрахункова робота, усне опитування
 • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська