Моделювання виробничо-друкарських процесів

Код модуля: 
АСУ_6018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 3,75); аудиторні години — 80 (лекції — 48, пр. зан. — 16, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доц. Романчук Ярослав Петрович
Результати навчання: 
  • знати сучасні методи моделювання систем;
  • уміти застосовувати набуті знання до моделювання автоматизованих систем поліграфічного виробництва.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Основи дискретної математики,
  • Системний аналіз видавничих процесів
Зміст навчального модуля: 
Сучасний стан технічних систем і їх особливості в поліграфії. Ключові поняття і вимоги до моделювання технічних систем. Моделювання технологічних процесів у поліграфії. Фізичне моделювання. Математичні моделі друкарських процесів. Оптимізаційні та імітаційні моделі. Техніко-економічні та фінансові моделі в поліграфії.
Рекомендована література: 
  1. Скурихин В.И., Шифрин В.Б., Дубровский В.В. Математическое моделирование. — К.: Техніка, 1983. — 270 с.
  2. Сирота А.А. Компьютерное моделирование и оценка эффективности сложных систем. — М.: Техносфера, 2006. — 280 с.
  3. Бенькович Е.С., Колесов Ю.Б., Сениченков Ю.Б. Практическое моделирование динамических систем. — СПб.: БХВ-Петербург. 2002. — 464 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, контрольні роботи, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60 %, диференційований залік): письмові відповіді на запитання та розв’язання задач (40%), усне опитування (20%).
Мова навчання: 
українська, англійська