Моделювання вимірювальних процесів на комп’ютері

Код модуля: 
ІВТ_6117_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (Кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 80 (лекції — 32, практичні — 16, лабораторні — 32)
Лектори: 
к.т.н., доцент Озгович Андрій Іванович
Результати навчання: 
 • знати основні поняття моделювання, які фізичні закони, математичні співвідношення та вихідні експериментальні дані використати для побудови математичних моделей конкретного процесу вимірювання та при проектуванні засобів вимірювання;
 • вміти проводити якісні та кількісні оцінки характеристик засобів вимірювань на їх моделях з використанням обчислювальної техніки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Обчислювальна техніка та програмування.
 • Вища математика.
 • Вимірювання електричних і неелектричних величин.
Зміст навчального модуля: 
Класифікація моделей та методів їх одержання. Фізичні та математичні моделі. Стратегія математичного моделювання. Методи розробки математичних моделей. Способи описання математичних моделей. Генерування псевдовипадкових послідовностей з заданими характеристикам та законами розподілу і кореляцією. Моделювання процесів перетворення вимірювальних сигналів як випадкових величин. Чисельне інтегрування та диференціювання. Похибки обчислень, алгоритмів, математичних моделей. Методи розв’язання лінійних і нелінійних рівнянь та їх систем.
Рекомендована література: 
 1. Автоматизация проектирования устройств измерительной техники/Ю.М.Туз, А.И.Забарный, Б.И.Билоусов и др. — К.: Выща шк. Головное изд-во, 1988. — 288 с.
 2. Сигорский В.П. Структурные методы повышения точности измерительных устройств. — К.: Выща шк.Головное изд-во, 1976. — 27 с.
 3. Хутке М. Моделирование в информационно-измерительной технике. — К.: Вища школа, 1986. — 255 с.
 4. Математическое моделирование и исследование процессов в неоднородных средах / Сергієнко І.В., Дейнека В.В.. — К.: Наукова думка, 1991. — 432 с.
 5. Маликов,В.Т., Кветный Р.Н. Вычислительные методы и применение ЭВМ. — К.: Вища школа, 1989. — 213 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль : (20%) усне опитування
 • Підсумковий контроль (80% контрольний захід, залік) : тестування (60%), письмово-усна форма (20%)
Мова навчання: 
українська