Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту

Код модуля: 
ЕРАТ_6062_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин − 90 (кредитів ЄКТС − 3); аудиторні години − 42 (лекції − 28; практичні − 14), самостійна робота — 48
Лектори: 
к. т. н., доц. Оліскевич Мирослав Стефанович
Результати навчання: 
  • знати закономірності функціонування автотранспортних підприємств та методологію їх розрахунку і планування;
  • вміти проектувати автотранспортне підприємство.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Організація автомобільних перевезень;
  • Технічна експлуатація автомобілів.
Зміст навчального модуля: 
Розуміння структури і динаміки технологічних процесів автотранспортних підприємств. Розрахунок параметрів автотранспортного і сервісного підприємства. Організація технічного обслуговування і ремонту приватних автомобілів. Прогнозування виробничої програми автотранспортного підприємства. Залежність параметрів технологічного процесу від матеріально-технічної бази, виробничої програми і структури. Методика планування підприємства. Геометричні параметри проектування. Особливості моделювання процесів вантажних, пасажирських, сервісних та спеціалізованих підприємств.
Рекомендована література: 
  1. Технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту: Навч. Посібник / І.П. Курніков, М.К. Корольов, В.М. Токаренко. — К.: Вища шк., 1993. — 191 с.
  2. Канарчук В.Е., Лудченко О.А., Чигиринець А.Д. Основи технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Кн.2. — К.: Вища школа, 1994. — 383 с.
  3. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. — М.: Машиностроение, 1985. — 231 с.
  4. Канарчук В.Є., Курніков І.П. Виробничі системи на транспорті: Підручник. — К.: Вища школа, 1997. — 359 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (20%): задачі для самостійного розв’язування, усне опитування;
  • підсумковий контроль (80%): контрольні тести.
Мова навчання: 
українська, англійська, польська