Моделювання та оптимізація систем керування

Код модуля: 
АТХП_6052_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 ( кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 70 (лекції — 42, лаб. роб. — 14, практ. — 14)
Лектори: 
ст.. викладач С.Б.Онисик
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен вміти:
  • зробити постановки задач оптимізації;
  • в залежності від виду критерію оптимізації, апріорної інформації про нього та типу обмежень вибрати метод, побудувати алгоритм та скласти програму розв'язку задачі оптимізації;
  • застосувати середовище MATLAB для математичного моделювання та розв'язку задач оптимізації об'єктів та систем керування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Вища математика, Теорія автоматичного керування, Числові методи і моделювання на ЕОМ
Зміст навчального модуля: 
Класифікація та постановки задач оптимізації. Класичні методи та методи пошуку екстремуму. Методи безумовної однопараметричної оптимізації. Методи безумовної багатопараметричної оптимізації. Класичні методи багатопараметричної оптимізації. Функції MATLAB для розв’язку задач багатопараметричної безумовної оптимізації. Нелінійна оптимізація при наявності обмежень. Класичні методи умовної оптимізації Методи пошуку екстремуму в задачах з обмеженнями (нелінійне програмування). Суть методів пошуку екстремуму в задачах з обмеженнями. Метод штрафних функцій. Перетворення задачі умовної оптимізації в послідовність задач безумовної оптимізації. Основні типи штрафів. Штрафи, що враховують обмеження – piвності. Штрафи на обмеження у вигляді нерівностей. Функції MATLAB для розв’язку задач багатопараметричної оптимізації з обмеженнями.
Рекомендована література: 
  1. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование, М., «Мир», 1975.
  2. Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация, М., «Мир», 1985.
  3. Зангвилл У.И. «Нелинейное программирование» М. «Сов. радио», 1973.
  4. Мэрриэм КУ. «Теория оптимизации и расчет систем управления с обратной связью» М. «Мир» ,1967.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська