Моделювання та оптимізація структури і властивостей матеріалів

Код модуля: 
ПМОМ_ХХХХ_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальний обсяг — 135 год. (кредитів ЄКТС — 4,5); аудиторні заняття — 64 год. (лекційні заняття — 48 год., практичні заняття — 16 год.).
Лектори: 
к. т. н., доцент Кузін Олег Анатолійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати завдання системного аналізу;
 • загальні принципи побудови гіперкомплексних динамічних систем (ГДС);
 • визначення елементного складу, динамічності, структурності, емергентності, ієрархії ГДС;
 • матричну і графічну форму представлення систем;
 • алгоритм системного аналізу при дослідженнях металічних матеріалів;
 • методи побудови інваріантних моделей структури металічних матеріалів;
 • переваги і застосування інваріантного моделювання при розробці нових матеріалів і технологій їх обробки.
 • уміти будувати інваріантні моделі структури сплавів;
 • реалізувати моделі на рівні числових оцінок для фізичного обґрунтування технологій обробки, що забезпечують підвищення експлуатаційних властивостей виробів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит:
 • фізика,
 • металознавство,
 • металографія,
 • структурні методи дослідження,
 • механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів,
 • фізичні властивості та методи дослідження,
 • основи наукових досліджень.
Кореквізит:
 • фізика та хімія поверхні,
 • принципи створення сплавів,
 • техніка планування експерименту.
Зміст навчального модуля: 
Використання системних підходів при виборі матеріалів і сплавів для виготовлення деталей машин. Загальні принципи вибору матеріалів. Основні положення теорії гіперкомплексних динамічних систем (ГДС). Різноякісні характеристики ГДС. Діяльністний аналіз гіперкомплексних динамічних систем. Методи побудови інваріантних моделей, їх представлення у математичній і графічній формах. Системний аналіз сплавів. Інваріантне моделювання структури металічних матеріалів. Вплив структури на фізично-хімічні, механічні властивості і тріщиностійкість металічних матеріалів. Структура і холодостійкість металів і сплавів. Вплив структури на зносостійкість металів і сплавів. Роль технологічних обробок у формуванні структури і властивостей матеріалів. Структура і властивості металічних матеріалів та основи їх раціонального вибору. Використання системних підходів при оптимізації технологій обробки сплавів.
Рекомендована література: 
 1. Солнцев Ю. П., Пряхин Е. И., Войткун Ф. Материаловедение. — М.: Мисис, 1999. — 600 с.
 2. Малюта А. Н., Гиперкомплексные динамические системы. — Львов: Вища школа, 1989. — 117 с.
 3. Малюта А. Н. Закономерности системного развития. — К.: Наукова думка, 1990. — 135 с.
 4. Кузін О. А., Яцюк Р. А. Металознавство та термічна обробка металів. — Львів: Афіша, 2002. — 304 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %): опитування на практичних заняттях, захист рефератів.
 • Підсумковий контроль (70%): іспит.
Мова навчання: 
українська, російська