Моделювання систем

Код модуля: 
ІСМ_6061_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лаб. роб. — 32, прак. — 16)
Лектори: 
 • д.т.н., доцент Тимощук Павло Володимирович,
 • к.т.н., доц. Кузьмін Олександр Васильович
Результати навчання: 
 • знати види моделювання систем, існуючі математичні схеми опису моделей систем, основні етапи процесу моделювання систем,
 • уміти розробляти і досліджувати як аналітичні, так і імітаційні моделі систем різних класів, створювати датчики псевдовипадкових чисел, проводити ідентифікацію законів розподілу випадкових послідовностей.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Основи дискретної математики,
кореквізити:
 • Планування експериментів.
Зміст навчального модуля: 
Принципи системного підходу в моделюванні систем. Класифікація видів моделювання. Основні підходи до побудови математичних моделей систем. Неперервно-детерміновані моделі. Дискретно-детерміновані моделі. Дискретно-стохастичні моделі. Неперервно-стохастичні моделі. Узагальнені моделі. Вибірковий метод Монте-Карло. Процедури машинної генерації псевдовипадкових чисел. Апаратний спосіб. Табличний спосіб. Алгоритмічний спосіб. Алгоритми моделювання рівномірнорозподілених випадкових чисел. Ідентифікація закону розподілу. Критерій Х2. Критерій Колмогорова-Смірнова. Регресивний аналіз. Оцінка кореляції. Експертні оцінки.
Рекомендована література: 
 1. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Учебн. Для вузов по спец. АСУ. — М.: Высш. шк., 1985.
 2. Гліненко Л.К., Сухоносов О.Г. Основи моделювання технічних систем. — Львів: Бескид БІТ, 2003. — 176 с.
 3. Матвійчук Я.М. Математичне макромоделювання динамічних систем: теорія і практика. — Львів: Вид-во ЛНУ ім. І.Франка, 2000. — 215с.
 4. Тимощук П.В., Лобур М.В. Основи теорії проектування нейронних мереж: Навч. посібник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 328 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (32%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (68 %): екзамен.
Мова навчання: 
українська, англійська