Моделювання процесів та систем

Код модуля: 
МАМ_8018_С02
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 ( лекції — 48, практичні заняття 16); самостійна робота — 56 годин.
Лектори: 
к. т. н., професор Гаврильченко Олександр Віталійович
Результати навчання: 
 • вивчити комплекс спеціальних навиків моделювання, оптимізації та аналітичного дослідження фізичних процесів і систем автоматизованого обладнання;
 • вміти використовувати методи моделювання, проектування та дослідження для створення нового автоматизованого обладнання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
 • фізика;
 • вища математика;
 • автоматизація виробничих процесів;
 • автоматизоване проектування обладнання.
Зміст навчального модуля: 
 • типові проектні процедури, маршрути проектування та моделювання фізичних процесів та механічних систем;
 • математичний апарат, який використовується для моделювання процесів та функціонування автоматизованого обладнання;
 • методи аналітичних та експериментального досліджень фізичних процесів, типові процедури моделювання;
 • моделювання функціонування механічної системи;
 • методи оптимізації структури та фізичних процесів автоматизованого обладнання.
Рекомендована література: 
 1. Соколенко А.І. Моделювання процесів пакування./ Підручник. — Винниця: Нова Книга, 2004. — 272 с.
 2. Пашко А. О. Козаченко Ю. В. Моделювання випадкових процесів Видав. Київського університету. 1999.
 3. Струтинський В. Б. Математичне моделювання процесів та систем механіки — Житомир: ЖІТІ, 2001.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %, виконання контрольної роботи).
 • Підсумковий контроль (70 %, залік).
Мова навчання: 
українська