Моделювання процесів та елементів систем керування (Курсова робота)

Код модуля: 
КСА_6066_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5)
Лектори: 
д.т.н., проф. Самотий Володимир Васильович
Результати навчання: 
  • вміти записати рівняння стану електромагнетних пристроїв, складати алгоритми розрахунку перехідних і усталених процесів;
  • вміти виконати аналіз стійкості режиму роботи нелінійного електромагнетного пристрою.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Теорія електромаґнетних кіл,
  • теорія автоматичного керування,
  • числові методи.
Зміст навчального модуля: 
Нелінійна математична модель, рівняння стану в нормальній формі Коші, модель чутливостей до початкових умов, екстраполяційні методи аналізу усталених процесів, випрямлячі, інвертори, помножувачі частоти, конвертори, перетворювачі числа фаз.
Рекомендована література: 
  1. Самотий В.В. Математичне моделювання стаціонарних процесів електромагнетних пристроїв систем керування. — Львів: Фенікс, 1997. — 170 с.
  2. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Корн Г., Корн Т. — М.: Наука, 1984.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (25%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, курсова робота
  • Підсумковий контроль (75 %, контрольний захід, екзамен): тестування (45%), письмово-усна форма (30%)
Мова навчання: 
українська