Моделювання мехатронних вузлів

Код модуля: 
ПТМ_6029_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 68 (лекції — 32, практичні — 16, лабораторні — 16)
Лектори: 
к.т.н., Вельган Роман Богданович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати сучасні методи комп’ютерного моделювання мехатронних вузлів;
  • вміти вирішувати інженерні завдання з розрахунку елементів механічних і електричних систем з використанням програм MCad, Mlab, Excell.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Вища математика; Інформатика
  • кореквізити: Розрахунок механічних вузлів мехатронних засобів; Основи електронної схемотехніки
Зміст навчального модуля: 
Виконання інженерних розрахунків, створення графіків та діаграм, використовуючи програмні пакети MCad, Mlab, Excell.
Рекомендована література: 
  1. Бидасюк Ю.М. MathCAD 11. Самоучитель.: — М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. — 224 с.
  2. В.Ф. Очков. Mathcad 14 для студентов и инженеров. С.-Пб.: БХВ-Петербург, 2007. Аннотация, Сайт книги.
  3. Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова. Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad 12, MATLAB 7, Maple 9. М: НТ Пресс, 2006, 496с. ISBN: 5-477-00208-5. Аннотация
  4. Математика MATLAB Электронный учебник. http://ruatom.ru/mat/Matlab/
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): усне опитування, контрольні роботи
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (40 %), письмово-усна форма (30 %)
Мова навчання: 
українська