Моделювання комп’ютерних систем

Код модуля: 
EOM_6020_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабор. — 32)
Лектори: 
ст.викл. Хомич Сергій Володимирович
Результати навчання: 
 • знати основні типи моделей комп’ютерних систем,
 • знати мови опису апаратних засобів VHDL і Verilog,
 • знати технологію створення, моделювання та синтезу нових проектів з використанням мов опису апаратних засобів,
 • вміти самостійно виконати аналіз поставленої задачі, при потребі здійснити вибір необхідної моделі для опису комп’ютерної системи,
 • вміти створити опис моделі комп’ютерної системи, виконати її верифікацію та отримати результати моделювання, провести синтез моделі на апаратній базі програмованих кристалів провідних світових фірм.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Прикладна теорія цифрових автоматів,
 • Комп’ютерна електроніка,
 • Комп’ютерна схемотехніка
кореквізити:
 • Архітектура комп’ютерів та комп’ютерних систем
Зміст навчального модуля: 
Ознайомлення з сучасними методами моделювання комп’ютерних систем, створенням математичних, програмних та апаратних моделей, програмними засобами, що забезпечують розробку і верифікацію моделей комп’ютерних систем та їх вузлів.
Рекомендована література: 
 1. Peter J. Ashenden. The VHDL Cookbook, First Edition. — University of Adelaide, South Australia, 1990.
 2. Бибило П.Н. Основы языка VHDL. — М.: Солон-Р, 2000.
 3. Бибило П.Н. Синтез логических схем с использованием языка VHDL. — М.: Солон-Р, 2002
 4. EVITA Enhanced VHDL Tutorial with Application. Rev. 2.1. Aldec Inc. — Електронна бібліотека кафедри
 5. EVITA Enhanced Verilog Tutorial with Application. Rev. 1.0. Aldec Inc. — Електронна бібліотека кафедри
 6. Інтернет сайт фірми Aldec Inc.: http://www.aldec.com.
 7. Інтернет сайт фірми Xilinx: http://www.xilinx.com
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%), письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська