Моделювання і прогнозування стану довкілля

Код модуля: 
ЕОНС_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 165; аудиторні години — 84; в т.ч. лекції — 28 год., практичні заняття — 28 год.; лабораторні заняття — 28 год.; кількість кредитів ЄКТС — 5,5
Лектори: 
доц. Ільків І.М.
Результати навчання: 
вивчення і засвоєння майбутніми фахівцями основ наукового прогнозування рівня забруднення довкілля газовими викидами в атмосферу і скидами стічних вод у річки та водойми; вироблення навичок проведення інженерних розрахунків в рамках методик проектування гранично допустимих викидів та гранично допустимих скидів із застосуванням комп'ютерів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
інженерна екологія, основи метеорології
Зміст навчального модуля: 
Санітарно-гігієнічне нормування. Статистичні моделі розсіювання з точкових джерел. Теорія конвективно-дифузійного розсіювання забруднень. Принципи емпіричного визначення, графічні та розрахункові методи визначення вертикальної та горизонтальної дисперсій розсіювання графічними та числовими методами. Методика розрахунку гранично-допустимих скидів з врахуванням самоочищення. Міграція забруднень в геологічному середовищі.
Рекомендована література: 
  1. Крышев И.И., Сазыкина Т.Г. Имитационные модели динамики экосистем в условиях антропогенного воздействия ТЭС и АЭС. — М.: Энергоатомиздат, 1992. — 176 с.
  2. Джефферс Дж. Введение в системный анализ: применение в экологии. — Л.: Гидрометеоиздат, 1985.
  3. Внуков А.Н. Защита атмосферы от выбросов энергоблоков. Справочник.- М.: Энергоатомиздат, 1990. — 184 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська