Моделювання гідравлічних процесів

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н. Орел В. І.
Результати навчання: 
Аналіз гідравлічних процесів за допомогою математичних моделей при перепомповуванні, транспортуванні, зберіганні та дозуванні рідин.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Технічна механіка рідини і газу»,
  • «Насосні станції»,
  • «Мережі водопостачання»,
  • «Мережі водовідведення».
Зміст навчального модуля: 
Моделювання роботи відцентрових насосів. Сумісна робота насосів, мереж і резервуарів. Течія рідини в каналах. Відновлення пропускної здатності та реконструкція мереж водопостачання та водовідведення. Вибір резервуара, визначення його об’єму. Застосування дозаторів. Основні технічні вимоги до дозаторів рідини.
Рекомендована література: 
  1. Селезнев В. Е. Математическое моделирование трубопроводных сетей и систем каналов: методы, модели и алгоритмы / В. Е. Селезнев, В. В. Алешин, С. Н. Прялов; Под ред. В. Е. Селезнева. — М.: МАКС Пресс, 2007. — 695 с.
  2. Костышин В. С. Моделирование режимов работы центробежных насосов на основе электрогидравлической аналогии / В. С. Костышин. — Ивано-Франковск: ИФДТУНГ, 2000. — 163 с.
  3. Цяпко Н. Ф. Сифонные дозаторы жидкостей и примеры их использования. Ч. ІІ / Н. Ф. Цяпко, Л. М. Мамаев, А. И. Куприн. — Днепродзержинск: Днепродзержинский индустриальный институт, 1993. — 191 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід (контрольна робота) — 70 балів.
  • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська, російська