Моделювання фотограмметричних задач

Код модуля: 
ФГІ_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 48 год., лекційні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 72 год.
Лектори: 
асистент Бабій Л. В.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти основні види моделей, що виникають в природничих науках, загальні підходи до моделювання процесів, основні прийоми моделювання фотограмметричних процесів та задач.
 • вміти виконувати опис моделей фотограмметричних процесів та задач, складати алгоритми задач, складати програми на ЕОМ та проводити розв’язання фотограмметричних задач.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Обчислювальна техніка та програмування: Основні відомості про «Delphi», головні принципи програмування в цьому пакеті, оператори, функції і бібліотеки.
 • Фотограмметрія: Теорія основних фотограмметричних задач для аеро і наземного знімання. Оцінка точності розв’язання фотограмметричних задач.
 • Теорія геодезичної обробки геодезичних вимірювань: Елементи теорії ймовірностей i математичної статистики. Метод найменших квадратів.
Зміст навчального модуля: 
Роль аналітичних методів та ЕОМ в сучасному фотограмметричному виробництві. Поняття та визначення моделювання, класифікація моделей. Загальні принципи методу моделювання. Загальні відомості про інформаційні технології та системи. Поняття математичного моделювання, вимоги до моделей. Основні характеристики фотограмметричних процесів, особливості створення їх математичних моделей. Моделювання процесу побудови ідеального та реального фотознімку. Побудова моделі місцевості за матеріалами наземного знімання. Джерела фотограмметричної інформації. Фотограмметричні прилади як засоби отримання цифрової інформації про об’єкт.
Рекомендована література: 
 1. Конспект лекцій.
 2. Берлянт А. М. Образ пространства: карта и информация. Москва, Мысль, 1986.
 3. Губарев В. В. Концептуальные основы информатики: Учеб. Пособие: Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2001 г.
 4. Дорожинський О. Л. Основи фотограмметрії, Львів, 2003. 213 с.
 5. Под ред. Трусова П. В. Введение в математическое моделирование Учебное пособие, Логос, 2007. 440 с.
 6. В. Фаронов Учебный курс. Программирование. DELPHI. Харьков. 2006.
 7. Побудова стереопари макетних знімків у середовищі візуального програмування DELPHI. Методичні вказівки. Львів, 2006.
 8. Лобанов А. Н., Журкин И. Г. Автоматизация фотограмметрических процессов. Москва, Недра, 1984.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку.
 • Максимальна сумарна оцінка 100 балів.
Мова навчання: 
українська