Моделювання біомедичних процесів

Код модуля: 
ЕП_6029_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 48, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
к.ф-м.н., доцент Сушинський Орест Євгенович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основи моделювання біомедичних процесів;
  • уміти застосовувати набуті знання для задач проектування біомедичних процесів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: фізичні основи електронної техніки,
  • кореквізити: аналогова схемотехніка.
Зміст навчального модуля: 
Загальне поняття системи, фізичні та математичні моделі, системи високих порядків, нелінійні системи, поняття живої і неживої системи, чисельні та якісні методи аналізу електронних та біологічних систем.
Рекомендована література: 
  1. Шугрин С.М. Космическая организованность биосферы и ноосферы — Новосибирск: Наука, 1999.
  2. Електроніка и мікросхемотехніка / В. І. Сенько, М. В. Панасенко, Є. В. Сенько та ін. — К.: Обереги, 2000. — Т. 1. Елементна база електронних пристроїв.
  3. Мороз А.И. Курс теории систем. — М: ВШ, 1998.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60 %, екзамен): тестування
Мова навчання: 
українська