Моделювання ланцюгів поставок (Курсовий проект)

Код модуля: 
МЛ_8
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЕCTS — 3)
Лектори: 
к.е.н., асистент Вороніна Р.М., кафедра маркетингу та логістики
Результати навчання: 
знати:
 • організацію ланцюга поставок на глобальному та регіональному рівні;
 • методичний інструментарій моделювання ланцюга поставок, основні напрями та методи аналізу міжнародних ринків та експортно-імпортних потоків, основні напрями прийняття логістичних рішень в міжнародному масштабі;
уміти:
 • моделювати ланцюги поставок на глобальному та регіональному рівні, визначити потенціал України у світовій та європейській логістичній інтеграції, координувати міжнародні матеріальні потоки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • міжнародна логістика,
 • функціональна логістика.
кореквізит:
 • оптимізація логістичних рішень,
 • транспортна інфраструктура і процеси.
Зміст навчального модуля: 
Перспективи розвитку визначеного товарного ринку. Оцінка експортного потенціалу України з огляду на конкурентоспроможність товару. Дослідження розвитку логістичної інфраструктури країни-імпортера. Обґрунтування логістичних рішень при формуванні ланцюга поставок.
Рекомендована література: 
 1. Крикавський Є. Логістика. Для економістів. Підручник / Є. Крикавський. — Львів : Вид. Нац. універ. «Львівська політехніка», 2004. — 448 с.
 2. Крикавський Є. Логістичне управління: Підручник — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 684 с.
 3. Крикавський Є. Логістичні системи: навч.посібник / Є.В. Крикавський, Н.В. Чорнописька — 2-е вид. — Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка",2012. — 312 с.
 4. Олійник Я.Б., Смирнов І.Г. Міжнародна логістика. Навчальний посібник. — К.: Обрії, 2011. — 540 с.
 5. Кретов И.И., Садченко К.В. Логистика во внешнеторговой деятельности: Учебно-практич.пос. — М.: Дело и сервис, 2003. — 192 с.
 6. Сергеев В.И., Кизим А.А., Эльяшевич П.А. Глобальные логистические системы: Уч. пос. — СПб.: Бизнес-пресса, 2001. — 240 с.
 7. Сергеев В.И. Корпоративная логистика в вопросах и ответах — М.: Инфра-М, 2014. — 634 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Підсумковий контроль (100%, залік): здача курсового проекту.
Мова навчання: 
українська