Міжнародний венчурний менеджмент

Код модуля: 
ММП_8020_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
агальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
к.е.н., доц. Литвин І.В.
Результати навчання: 
 • знати: сутність основних понять венчурного підприємництва та венчурного менеджменту; класифікації видів венчурних підприємств та венчурних фондів, організаційні форми венчурного підприємництва; механізми взаємодії венчурних інвесторів, венчурних капіталістів та інноваторів; передумови розвитку венчурного бізнесу в Україні та світі.
 • уміти: будувати системи венчурного менеджменту за різних схем венчурного фінансування проектів; планувати та організовувати внутрішні, зовнішні та «незалежні» венчури на промислових підприємствах; розробляти бізнес-презентації та бізнес-плани для венчурних інвесторів; оцінювати економічну ефективність венчурного фінансування проектів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • міжнародний фінансовий менеджмент у корпораціях,
 • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,
 • стратегії ЗЕД.
кореквізит:
 • інтелектуальна власність,
 • інвестиційний менеджмент.
Зміст навчального модуля: 
Сутність та значення венчурного менеджменту та венчурного підприємництва. Історичне становлення венчурного менеджменту. Види венчурних підприємств. Особливості побудови систем менеджменту підприємств за «незалежної», внутрішньої та зовнішньої схем венчурного фінансування. Процес венчурного фінансування. Об’єкти венчурної інноваційної інфраструктури: сутність, значення, класифікації. Механізми взаємодії суб’єктів венчурного підприємництва у процесі пошуку та залучення венчурного капіталу. Особливості пошуку, вибору та залучення венчурних інвесторів менеджерами інноваційних підприємств. Написання бізнес-плану венчурного проекту. Формування структури капіталу венчурного підприємства. Ризики інноваційної діяльності під час залучення венчурного капіталу. Стратегії виходу інвесторів із венчурного бізнесу. Прогнозування майбутньої вартості підприємства, яке залучає венчурний капітал. Оцінювання ефективності венчурного фінансування проектів. Державне регулювання венчурної діяльності у країнах світу. Стан та перспективи застосування основних принципів венчурного менеджменту на вітчизняних підприємствах.
Рекомендована література: 
 1. Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес: [навч. посібник з грифом МОН]. /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. — К: «Знання», 2012. — 350 с.
 2. Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес: теоретичні аспекти та практика: [навч. посібник-практикум] /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 168 с.
 3. Кузьмін О.Є., Литвин І.В., Сухоребська О.Я. Особливості функціонування та контролювання діяльності венчурних організацій: [монографія] / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин, О.Я. Сухоребська // Видавництво «Ліга-Прес», 2013. — 182 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): контрольна робота (20 %), усне опитування (10%)
 • підсумковий контроль (70%, залік): тестування (60%), усна відповідь (10%)
Мова навчання: 
українська