Міжнародний менеджмент та адміністрування бізнес-структур

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60; аудиторні години — 24 (лекції — 16, практичні — 8)
Лектори: 
к.е.н., доц. Пшик-Ковальська О.О.
Результати навчання: 
 • знати: сутність міжнародного менеджменту та значення адміністрування бізнес-структур, елементи механізму управління міжнародними бізнес-структурами (планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання діяльності міжнародних бізнес-структур), сучасні методи фінансування діяльності міжнародних бізнес-структур.
 • вміти: використовувати отриманні знання для аналізу закономірностей взаємодії національних економік міжнародних економічних організацій у сфері міжнародної торгівлі, міжкраїнного переміщення факторів виробництва, фінансування та формування міжнародної економічної політики; аналізувати зовнішньоекономічну політику України; аналізувати проблеми та передбачати перспективи міжнародного бізнесу в Україні.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Менеджмент
 • кореквізит: Фінансовий менеджмент
Зміст навчального модуля: 
Сутність міжнародного менеджменту та значення адміністрування бізнес-структур. Середовище міжнародного менеджменту. Планування діяльності міжнародних бізнес-структур. Організування діяльності міжнародних бізнес-структур. Мотивування персоналу міжнародних організацій. Контролювання та регулювання діяльності міжнародних бізнес-структур. Фінансування діяльності міжнародних бізнес-структур. Сутність та методи захисту від валютних ризиків.
Рекомендована література: 
 1. Дібніс Г.І. Теорія і практика ділового адміністрування: навчальний посібник / Дібніс Г.І., Ромахова О.О., Держак Н.О., Шаріпова О.С. та ін. — Луганськ: Ноулідж, 2009. — 488 с.
 2. Гіл Ч. Міжнародний бізнес. — К., 2001 — 586 с.
 3. Куриляк В. Міжнародний менеджмент: Навч. посібник / Тернопільська академія народного господарства. — Т. : Карт-бланш, 2004. — 268с.
 4. Кузьмін О.Є. Менеджмент. Навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, О. Г. Мельник, О. Р. Саніна. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 240 с.
 5. Кузьмін О.Є. Міжнародний менеджмент: практикум / О.Є. Кузьмін, О.О. Пшик-Ковальська, Л.П. Сай, Н.І. Кара. Навч. посібник. — Львів: «Растр-7», 2013. — 192 с.
 6. Куценко В. Міжнародний менеджмент: навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2006. — 296с.
 7. Мальська М.П., Мандюк Н.Л., Занько Ю.С. Корпоративне управління: теорія та практика Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 360 с.
 8. Юхименко П.І., Гацька Л.П., Півторак М.В. та ін. Міжнародний менеджмент Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 488 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20%): самостійні роботи, індивідуальні завдання, усне опитування;
 • підсумковий контроль (80%): тестування (60%), усна відповідь (20%)
Мова навчання: 
українська