Міжнародні відносини та світова політика, частина 2

Код модуля: 
МІ_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС −3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
доц., к.і.н. Гулай В.В.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: Знати
 • сутність міжнародних відносин та їх особливості;
 • історичну еволюцію міжнародних відносин від Середньовіччя до сучасності;
 • особливості історичних типів міжнародних систем ;
 • передумови формування світової політики;
 • основні концепції міжнародного порядку.
Вміти:
 • аналізувати явища та процеси сфері міжнародних відносин;
 • оцінювати відповідність процесів та дій учасників міжнародних відносин принципам міжнародного права;
 • визначати чинники впливу на стан міжнародних відносин та його зміни
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: теорія міжнародних відносин, міжнародне публічне право, міжнародні відносини та світова політика. Ч. 1.
 • кореквізит: аналіз зовнішньої політики, інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, міжнародні організації
Зміст навчального модуля: 
Формування та основні засади Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин. Особливості повоєнного регулювання в Європі та на Далекому Сході. «Холодна війна» та структурне закріплення біполярності в Європі. Криза колоніалізму. Входження в міжнародні відносини нових акторів. Країни Східної Європи в «системі міжнародних відносин нового типу». Діяльність ООН в умовах «холодної війни». Становлення політики розрядки в Європі. Зміцнення європейської безпеки та співробітництва (60-ті -70-ті роки ХХ ст.). Розпад колоніальної системи в 60-80-ті роки ХХ ст. Країни, що розвиваються у світовій політиці. Криза політики розрядки і посилення конфронтації між Сходом та Заходом (кінець 70-х років- І половина 80-х років ХХ ст.). Початок нового курсу СРСР у зовнішній політиці . Остаточне врегулювання німецької проблеми і кінець Ялтинсько-Потсдамської системи Міжнародні наслідки розпаду СРСР і виникнення нових незалежних держав Нові параметри міжнародної та європейської безпеки у постконфліктний період Інтеграційні процеси в Європі (80-90-ті роки ХХ ст.). Стан та перспективи трансформації сучасної системи міжнародних відносин.
Рекомендована література: 
 1. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 р. до наших днів / Пер. з фр. — Київ: Основи, 1995.
 2. Коппель О. А., Пархомчук О. С. Міжнародні системи. Світова політика. — Київ, 2001.
 3. Марущак М. Й. Історія дипломатії ХХ століття: Курс лекцій. — Львів: Військовий інститут, 2000. — 403 с.
 4. Мартиненко А. К., Мартиненко Б. А. Міжнародні відносини 1945-1975 років: Навчальний посібник — Київ: Ліра-К, 2007. — 366 с.
 5. Міжнародні відосини та зовнішня політика (1945-70-ті роки): Підручник / В. А. Манжола та ін. — Київ: Либідь, 1999. — 558 с.
 6. Міжнародні відносини та світова політика 1945 — 1980: навчальний посібник / В.Ю. Крушинський, В.А. Манжола.- Київ: Либідь, 2007.- 200 с.
 7. Мировая политика и международные отношения: Учебное пособие / Под ред. С. А. Ланцова, В. А. Ачкасова. — Санкт-Петербург: Питер, 2005.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях,
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен).
Мова навчання: 
українська