Міжнародні відносини та світова політика, частина 1

Код модуля: 
МІ_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС −3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
доц., к.і.н. Гулай В.В.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: Знати
 • сутність міжнародних відносин та їх особливості;
 • історичну еволюцію міжнародних відносин від Середньовіччя до сучасності;
 • особливості історичних типів міжнародних систем ;
 • передумови формування світової політики;
 • основні концепції міжнародного порядку.
Вміти:
 • аналізувати явища та процеси сфері міжнародних відносин;
 • оцінювати відповідність процесів та дій учасників міжнародних відносин принципам міжнародного права;
 • визначати чинники впливу на стан міжнародних відносин та його зміни;
 • розрізняти декларативні та реальні інтереси держав
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: теорія міжнародних відносин, міжнародне публічне право.
 • кореквізит: аналіз зовнішньої політики, інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, міжнародні організації
Зміст навчального модуля: 
Міжнародні відносини: поняття, об’єкт, суб’єкти, види та рівні. Співвідношення понять”міжнародні відносини”, ”міжнародна політика” та ”світова політика”. Поняття та ознаки світової політики. Передумови формування та становлення Вестфальської системи міжнародних відносин. Боротьба за утвердження принципів рівноваги сил і національного суверенітету в міжнародних відносинах другої половини ХVIIІ ст. Становлення Віденської системи міжнародних відносин Віденська система міжнародних відносин та її крах Зовнішня політика провідних європейських держав в 50- ті - на початку 70-х років ХІХ ст. Формування військово-політичних блоків в Європі. Утворення Антанти. Основні сфери та регіони зіткнення інтересів Троїстого союзу та Антанти Міжнародні відносини в роки Першої світової війни Формування Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин. Проблеми міжнародної безпеки в другій половині 20-х – першій половині 30-х років ХХ ст. Загострення міжнародних відносин на Далекому Сході в 30-ті роки ХХ ст. Передвоєнна криза в Європі 1939 р. Міжнародні відносини в роки Другої світової війни
Рекомендована література: 
 1. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 р. до наших днів / Пер. з фр. — Київ: Основи, 1995.
 2. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин: Курс лекцій. — Львів, 1995.
 3. Коппель О. А., Пархомчук О. С. Міжнародні системи. Світова політика. — Київ, 2001.
 4. Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка): Навчальний посібник / За ред. М. З. Мальського, Ю.М. Мороза. — Львів: Вид. центр ЛНУ ЛНУ ім. І. Франка, 2002.
 5. Мировая политика и международые отношения: Учебное пособие / Под ред. С. А. Ланцова, В. А. Ачкасова. — Санкт-Петербург: Питер, 2005.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях,
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен).